Program Kerja Yayasan

1. Program jangka pendek

 • Menyelenggarakan pendidikan formal ( TK s/d SMA )
 • Menyelenggarakan Pesantren
 • Menyelenggarakan pendidikan non formal
 • Meningkatkan kesejahteraan sosial
 • Penyantun anak-anak yatim dhu’afa

2. Program jangka menengah

 • Menyelenggarakan pendidikan tinggi
 • Mendirikan klinik kesehatan
 • Menyelenggarakan kursus-kursus
 • Mengadakan kepustakaan dan taman bacaan

 3. Program jangka panjang

 • Mengusahakan penerbitan dan percetakan
 • Mengelola panti asuhan yatim piatu dan anak terlantar
 • Mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang   sama   atau hampir sama